ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(56 ราย)
47 (84%) 9 (16%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(51 ราย)
38 (75%) 12 (24%) 1 (2%)
พ.ศ. 2561
(9 ราย)
9 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(1 ราย)
0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)