ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(28 ราย)
24 (86%) 4 (14%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(19 ราย)
17 (89%) 2 (11%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)