ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(36 ราย)
24 (67%) 12 (33%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(5 ราย)
1 (20%) 4 (80%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)