ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(5 ราย)
5 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(357 ราย)
239 (67%) 118 (33%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(305 ราย)
247 (81%) 58 (19%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(334 ราย)
283 (85%) 50 (15%) 1 (0%)