ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(5 ราย)
5 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(45 ราย)
37 (82%) 7 (16%) 1 (2%)
พ.ศ. 2564
(35 ราย)
28 (80%) 6 (17%) 1 (3%)