ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(6 ราย)
3 (50%) 3 (50%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(4 ราย)
0 (0%) 4 (100%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(2 ราย)
2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)