ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประจำเดือนกันยายน 2562
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และนายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง นำผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างทั้งสองหน่วยงาน ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในกิจกรรมเจริญจิตภาวนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำเดือนกันยายน 2562 ณ หน้าอาคารสำนักการวางผัง และพัฒนาเมือง
สวพ.ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงท้องถิ่นด้านการพัฒนาชนบท ประเทศบังคลาเทศ
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มอบหมายให้ นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นประธานให้การต้อนรับสถาบันฝึกอบรมและบริหารจัดการแบบมืออาชีพ นำคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงท้องถิ่นด้านการพัฒนาชนบทประเทศบังคลาเทศ จำนวน 26 คน ศึกษาดูงานด้านผังเมือง เรื่อง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร, การปรับปรุงฟื้นฟูเมือง พร้อมนำชมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) และ การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดย สำนักสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4
สวพ.จัดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศโครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์กรุงเทพ
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสมชาย เดชากรณ์ เป็นประธานกล่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์กรุงเทพ ซึ่งเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้ร่วมให้การต้อนรับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดี ตัวแทนผู้นำชุมชน และตัวแทนครู นักเรียนทั้ง 9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการผังแม่บทของทั้ง 9 โรงเรียน พาน้องๆ เดินเยี่ยมชมแบบจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) และกิจกรรมสำคัญในวันนี้ คือ การประกวดผังแม่บทโรงเรียนดีเด่น และสรุปผลการประกวดโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการนี้ และขอขอบคุณทั้ง 9 โรงเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จไปลุล่วงได้ด้วยดี สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองขอปิดกิจกรรมโครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์กรุงเทพ ณ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามงานโครงการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า โดยมีนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยนายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ
สวพ.จัดกิจกรรม “คิดก่อนใช้ ออมไว้ไม่มีจน”
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายถิ่น หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยาย “คิดก่อนใช้ ออมไว้ไม่มีจน” เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว การสร้างวินัยการออม และช่องทางในการเพิ่มคุณค่าของการออมให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ จากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ที่ได้จัดหาวิทยากร นายกฤษฏ์ รอดประชา มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางผัง และพัฒนาเมือง
... อ่านทั้งหมด