ข่าวประชาสัมพันธ์
สวพ.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 8)
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563
นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม.เป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 8)จำนวน 130 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดการผังเมืองกรุงเทพมหานคร” ชมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา13.30 - 16.30 น. ณ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ ...
สวพ. เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการโยธาและผังเมือง
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563
สวพ. เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการโยธาและผังเมือง วันที่ 11 ก.ย. 63 นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการโยธาและผังเมือง เพื่อประชุมพิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณและขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี โดยมีนายภาส ภาสสัทธา ประธานกรรมการในการประชุมพิจารณาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง อ่านต่อ ...
สวพ.ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวตามเส้นทางแผนที่ท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ"
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563
(12 ก.ย.63) นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวตามเส้นทางแผนที่ท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการระบายน้ำ ได้บูรณาการในการเชื่อมต่อการเดินทางให้ประชาชน สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมในย่านคลองบางหลวง เพื่อที่จะทำให้เกิดการร่วมกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนและสังคมในทางที่ดีอย่างยั่งยืน อีกทั้งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
ผว.กทม.และคณะทูตอารยสถาปัตย์ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยในการใช้งานอารยสถาปัตย์บริเวณคลองโอ่งอ่างถึงสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(18 ส.ค.63) เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ผู้อำนวยการเขตที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายการกฤษนะ ทัวร์ยกล้อ โดยนายกฤษนะ ละไล และคณะทูตอารยสถาปัตย์ ร่วมลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พื้นที่คลองโอ่งอ่าง สำเพ็ง เยาวราช สถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร – สถานีรถไฟฟ้าสามยอด และสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาโดยมี นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ด้วย
สวพ.ต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ เพื่อประชุมพิจารณางบประมาณประจำปี 2564
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 5 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สวพ. ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักการโยธา และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จากสภากรุงเทพมหานคร โดยมีนายภาส ภาสสัทธา ประธานอนุกรรมการเป็นประธานในการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด