ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เชื่อมโยง ...
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่องผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) ฯ
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งพนักงานการตลาด และตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานทะเบียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ อ่านต่อ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันและวิธิีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนนุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ อ่านต่อ ...
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด