ข่าวประชาสัมพันธ์
เขตจอมทองเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี? ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัด?ราชโอรสารามราชวรวิหาร?
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เขตจอมทองเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี? ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัด?ราชโอรสารามราชวรวิหาร? 3 พฤศจิกายน? 2564? นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยผู้บริหารเขตจอมทอง ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี? ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี? เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตจอมทอง จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 11/2564)
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตจอมทอง จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 11/2564) 5 พฤศจิกายน 2564 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตจอมทอง ครั้งที่ 11/2564 โดยเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ การดำเนินงานภารกิจเชิงพื้นที่ การบริหารงบประมาณประจำปี และความสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติงาน การให้บริการ พร้อมทั้งพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด - 19 การปฏิบัติตามมาตรกาปรับลดระดับพื้นที่ควบคุม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมจอมทอง สำนักงานเขตจอมทอง
เขตจอมทอง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดหนังราชวรวิหาร
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เขตจอมทอง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดหนังราชวรวิหาร 8 พฤศจิกายน 2564 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตจอมทอง และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ .2564 ณ วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง โดย กรุงเทพมหานคร ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวายพระสงฆ์ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
จอมทอง ตรวจเข้มเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
จอมทอง ตรวจเข้มเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 25 ตุลาคม 2564 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (1 พฤศจิกายน 2564) ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจน์ราษฏ์รังสฤษฏ์) ซึ่งอยู่ใน 63 โรงเรียนนำร่อง "เปิดเรียน" ได้ ภายใต้มาตรการคุมโควิด เพื่อตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา ภายใต้มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านกายภาพ 2.ด้านการมีส่วนร่วม 3.ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ 4.การดำเนินการของโรงเรียน และได้เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดมงคลวราราม เพื่อตรวจความเรียบร้อยด้านกายภาพ และพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
เขตจอมทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปิยมหาราช? และวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เขตจอมทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปิยมหาราช? และวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช ในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน 19 ตุลาคม 2564 นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่เขตจอมทอง สถานีตำรวจนครบาลบางมด และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย "วันปิยมหาราช" (23 ตุลาคม ของทุกปี) และวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช ในรัชกาลที่ 9? (24 ตุลาคม? ของทุกปี) โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานวัดนาคนิมิตร เขตจอมทอง ดูแลรักษาสภาพคลองวัดนาคนิมิตร? ด้วยการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา จัดเก็บขยะ เทน้ำหมักจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก
... อ่านทั้งหมด