ข่าวประชาสัมพันธ์
สนน.ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม)พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง วันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สนน.ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม)พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง วันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) เพื่อเพื่อสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่เพิ่มเติมได้แก่ เขตห้วยขวางทั้งหมด พื้นที่บางส่วนของเขตดินแดงและเขตราชเทวี เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง โดยมีประชาชนพื้นที่ เขตห้วยขวาง และดินแดงเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร สำหรับโครงการสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) เกิดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ที่มีพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 37 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตดินแดง เขตปทุมวัน และบางส่วนของพื้นที่เขตพญาไท เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต เขตสัมพันธวงศ์ เขตราชเทวี และเขตพระนคร สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 350,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเริ่มเดินระบบบำบัดเมื่อปี 2547 จากข้อมูลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง พบว่าปริมาณน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ย 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้นโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงจึงยังมีศักยภาพที่จะรองรับปริมาณน้ำเสียเพิ่มได้อีก จึงได้จัดทำโครงการขยายขอบเขตพื้นที่บริการได้แก่ เขตห้วยขวางทั้งหมด พื้นที่บางส่วนของเขตดินแดงและเขตราชเทวี คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร โดยการวางท่อรวบรวมน้ำเสียใต้คลองบางซื่อ คลองลาดพร้าว คลองชวดบางจาก คลองห้วยขวาง คลองชวดตาเชียง คลองชวดใหญ่ คลองคลองบางกะปิ คลองยายสุ่น และคลองสามเสน ซึ่งท่อรวบรวมน้ำเสียบางส่วนวางตามแนวถนน โดยน้ำเสียดังกล่าวจะถูกนำไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงต่อไป ปัจจุบันผลงาน 60 % ทั้งนี้ หากแล้วเสร็จจะช่วยลดความสกปรกที่เกิดจากน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่คูคลอง เป็นการช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองสายหลักและในคลองที่เกี่ยวเนื่องกันรวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ในเขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตราชเทวีให้ดีขึ้น รวมถึงทำให้สภาพแวดล้อมทางน้ำดีขึ้น ลดความเน่าเสียและลดแหล่งเพาะเชื้อโรคในน้ำ เสริมสร้างสุขอนามัยประชาชนในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำแห่งใหม่อีกทางหนึ่ง
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2561 โดยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการ ระยะที่ 1 เตรียมพร้อมก่อนฝนตก ระยะที่ 2 ช่วงเข้าฤดูฝน ระยะที่ 3 ช่วงวิกฤติ 3 น้ำ คือ น้ำฝน น้ำเหนือ น้ำหนุน และระยะที่ 4 หลังฤดูฝน รวมทั้งยังมีศูนย์ค
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2561 โดยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการ ระยะที่ 1 เตรียมพร้อมก่อนฝนตก ระยะที่ 2 ช่วงเข้าฤดูฝน ระยะที่ 3 ช่วงวิกฤติ 3 น้ำ คือ น้ำฝน น้ำเหนือ น้ำหนุน และระยะที่ 4 หลังฤดูฝน รวมทั้งยังมีศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรดาร์ตรวจอากาศ พยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้ง 4 ระยะ เพื่อให้ประชาชนรับทราบผ่านทุกช่องทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เว็บไซต์ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม weather.bangkok.go.th เว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ dds.bangkok.go.th Facebook : BKK.BEST Twitter : @BKK_BEST Line@id : @BKK_BEST โทร. 0 2248 5115 เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com Facebook : Prbangkok หรือสายด่วนกทม. 1555
สนน.จัดอบรมการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สนน.จัดอบรมการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างจิตสำนึกให้มีทัศนคติยึดมั่นในการปฏิบัติงานราชการอย่างสุจริตไม่หวังผลตอบประโยชน์ตอบแทน โดยมี ดร.ภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, ที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. วิทยากรผู้บรรยายความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร และข้าราชการของสำนักการระบายน้ำ จำนวน 81 คน ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ เขตดินแดง การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดหาพัสดุภาครัฐ กับเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร( พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โครงการที่ 36 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้น สำนักการระบายน้ำจึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้นำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยการอบรมแบบไปกลับช่วงเวลา 09.00 น.-12.00 น.
สำนักการระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ทำการล้างท่อระบายน้ำ ภายในการเคหะคลองจั่น ซอยเสรีไทย 5 เขตบางกะปิ
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สำนักการระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ทำการล้างท่อระบายน้ำ ภายในการเคหะคลองจั่น ซอยเสรีไทย 5 เขตบางกะปิ
3 พ.ค.61 เก็บขยะในคลองยังไงก็ไม่หมดซะที มีทิ้งลงมาเติมทุกวัน เปลี่ยนให้พี่ ๆ สำนักการระบายน้ำ ไปเก็บผักตบชวาดีกว่า เกลี้ยงคลอง ณ คลองเคล็ด ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
3 พ.ค.61 เก็บขยะในคลองยังไงก็ไม่หมดซะที มีทิ้งลงมาเติมทุกวัน เปลี่ยนให้พี่ ๆ สำนักการระบายน้ำ ไปเก็บผักตบชวาดีกว่า เกลี้ยงคลอง ณ คลองเคล็ด ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา
... อ่านทั้งหมด