ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สนน.เร่งติดตามการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
7 พ.ย.61 เวลา 15.00 น.: นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานการประชุมติดตามและเร่งรัดงานโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 13 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายชาคริต ตังคุปานันทน์ ผู้อำนวยการกองระบบคลอง เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และนายเกียรติศักดิ์ฯตัวแทนผู้รับจ้างของบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมประชุม สำหรับความคืบหน้าเร่งดำเนินงานการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มเครื่องจักร และแรงงานใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1. เขตสายไหม ได้เพิ่มเครื่องจักร จำนวน 2 ชุด เพื่อทำงานติดตั้งแผงกันดิน และงานขุดลอกคลอง รวมทั้งได้เพิ่มแรงงาน จำนวนประมาณ 50 คน เพื่อทำงานทางเดินหลังเขื่อน 2. ชุมชนชายคลองบางบัว ได้นำเครื่องจักร(ปั้นจั่น) เข้าพื้นที่แล้ว จำนวน 1 ชุด อยู่ระหว่างเตรียมงาน คาดว่าจะเริ่มตอกเสาเข็มได้ภายในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน และ 3. คลองชวดใหญ่ ได้แก้ไขปัญหาสะพานชั่วคราว โดยการติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวทดแทนสะพานไม้เดิมเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ในระหว่างการทำงานก่อสร้าง และปั้นจั่นที่อยู่ในพื้นที่อีก 1 ชุด จะสามารถใช้งานได้ภายในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้ให้ผู้รับจ้างทำการปรับแผนงานก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตสายไหม และบริเวณคลองชวดใหญ่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 ส่วนงานก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่ที่ส่งมอบแล้ว ให้ปรับแผนงานก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่ที่ได้ส่งมอบแล้วรายสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นทราบพร้อมกับส่งรายงานให้กับสำนักการระบายน้ำภายในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ พื้นที่ที่ได้ทำการตอกเสาเข็มเขื่อนแล้วเสร็จให้เร่งติดตั้งแผงกันดิน งานทางเดินหลังเขื่อน งานติดตั้งราวกันตก พร้อมขุดลอกคลองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำเข้าประสานงานกับสำนักงานเขต และกรมธนารักษ์ ในการจัดหาที่ทิ้งดินจากการขุดลอกคลองในที่ราชพัสดุ และสถานที่ราชการต่อไป เชื่อมโยง ...
ความรู้ความเข้าใจภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ : เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล อ่านต่อ ...
ความรู้ความเข้าใจภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ตอนที่ 2 การปฏิรูปประเทศ : สู่อนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ความรู้ความเข้าใจภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบราชการ อ่านต่อ ...
ความรู้ความเข้าใจภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ตอนที่ 4 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด