ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหนังสือมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA Contact CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 ดังนี้ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.1 1.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 1.2 ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไป คิดค่าไฟฟ้าตามปกติ 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภทที่ 1.1.2 และ 1.2 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน 2.1 การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น 2.2 การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) - ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) - ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) 2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนฐาน (กุมภาพันธ์ 2564) 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภทที่ 2 (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) 3.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 100 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 3.2 ใช้ไฟฟ้าเกิน 100 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรกและตั้งแต่หน่วยที่ 101 เป็นต้นไป คิดค่าไฟฟ้าตามปกติ ผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าใกล้บ้าน หรือ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ่านต่อ ...
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (1.1.1 และ 1.1.2) และประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือน ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน PEA Smart Plus หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระดังนี้ 1. บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ (ใช้ในการตรวจสอบ) 2. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรอง) 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว (เฉพาะนิติบุคคล) ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าฟรีค่าธรรมเนียม บน Shopee ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจ่ายบิลค่าไฟฟ้า บน Shopee ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
รู้หรือไม่ 1 ชั่วโมง เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟเท่าไหร่? การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยสร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน แต่รู้หรือไม่ว่าใน 1 ชั่วโมง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กินไฟไปเท่าไหร่ PEA ได้รวบรวมเครื่องใช้ไฟฟ้ายอดนิยมมาเพื่อที่จะได้ประหยัดไฟกันได้อย่างถูกจุด ดังนี้ - เครื่องทำน้ำอุ่น ใช้กำลังไฟฟ้า 2,500-4,500 วัตต์ - เครื่องปรับอากาศ ใช้กำลังไฟฟ้า 1,200-3,300 วัตต์ - เครื่องซักผ้าแบบมีเครื่องอบผ้า ใช้กำลังไฟฟ้า 3,000 วัตต์ - เตารีดไฟฟ้า ใช้กำลังไฟฟ้า 700-2,000 วัตต์ - หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใช้กำลังไฟฟ้า 450-1,500 วัตต์ - เตาไฟฟ้า ใช้กำลังไฟฟ้า 200-1,500 วัตต์ - เครื่องดูดฝุ่น ใช้กำลังไฟฟ้า 750-1,200 วัตต์ - เครื่องปิ้งขนมปัง ใช้กำลังไฟฟ้า 800-1,000 วัตต์ - เครื่องเป่าผม ใช้กำลังไฟฟ้า 100-1,000 วัตต์ - เตาไมโครเวฟ ใช้กำลังไฟฟ้า 100-1,000 วัตต์ หมายเหตุ : วัตต์ (Watt) คือหน่วยวัดของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะสังเกตได้จากคู่มือหรือป้ายระบุของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นๆ เช่น เครื่องดูดฝุ่นขนาด 1000 วัตต์ หากใช้งานต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง จะกินไฟ 1000 วัตต์/ชั่วโมง หรือ 1 หน่วย(ยูนิต) ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด