ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์โชว์ความเป็นเลิศ Best Practice รักษาผู้ป่วย (15/06/61)
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานระบบบริการทางการแพทย์ ร่วมประชุมฯ เริ่มด้วยการนำเสนอ “คู่มือการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการดูแลผู้ป่วยของสำนักการแพทย์ ด้านการป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Associated Pneumonia : VAP) ซึ่งจะมีการเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ผ่านสื่อของสำนักการแพทย์ จากนั้นเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ และหารือการจัดแสดงผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ของสำนักการแพทย์ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 เชื่อมโยง ...
สนพ.จัดอบรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพวันที่ 2 (15/06/61)
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยและแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์จัดการอบรมเรื่องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างวันที่14-15 มิถุนายน โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์ ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก พ.อ.รศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เชื่อมโยง ...
สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางแพทย์ สำนักการแพทย์ จัดโครงการการอบรมเรื่องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (14/06/61
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยและแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ จัดการอบรมเรื่องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรทางการแพทย์สำนักการแพทย์ และหน่วยงานในสังกัดฯเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.หญิง.พญ.เยาวนา ธนะพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรเรื่อง Research Question /Variables/Conceptual Framework /Proposal Writing /Manuscript Writing โดยการอบรมเรื่องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก1 ชั้น4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เชื่อมโยง ...
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (11/06/61)
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นพ.สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานประชุม และนพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ครั้งที่9/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ในที่ประชุมมีการนำเสนอการรายงานความเสี่ยง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พร้อมข้อคิดเห็น และเสนอแนะเรื่องการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆ และการแก้ไข เพื่อพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคต เชื่อมโยง ...
สำนักการแพทย์ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันอานันทมหิดล (09/06/61)
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ช่วงเช้าของวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. นพ.ชาลี วชิรศีรสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ เดินทางนำพวงมาลามาน้อมเกล้าฯ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานอานันทมหิดล อาคาร “อปร” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด