ข่าวประชาสัมพันธ์
สนพ.ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 4 มีนาคม 2562 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นพ.สมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร พญ.สุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มี.ค.62 นี้ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครพร้อมใช้สิทธิ์เข้าคูหาในวันที่ 24 มี.ค.62 นี้ โดยกรุงเทพมหานครจะวางเป็นตัวกลางทางการเมือง และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ให้มีความโปร่งใส่ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ในการเลือกตั้งครั้งนี้ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
31 ปี แห่งการสถาปนา รพล.
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) ประธานเปิดงาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 31 ปี โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และบุคลากรเข้าร่วมงาน ในงานได้รับเกียรติจาก นพ.พิชญาฯ ประธานในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาล และมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัล ที่พร้อมจะปฏิบัติงานและพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ นพ.พิชญา ฯ ยังเป็นประธานเปิด ห้องคลินิกแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำหรับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข 45 สังกัด สำนักอนามัย ต่อมาผู้บริหารกรุงเทพฯมีนโยบายขยายการบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยเปิดให้บริการด้าน การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ ผสมผสานกับการควบคุมป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุก มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง ที่ได้มาตรฐานและบริการดีเลิศ ภายในปี 2564 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
สนพ.เยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายวสันต์ สายทอง รองผู้อำนวยกาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะจากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีการแนะนำความเป็นมาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พันธกิจของหน่วยงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้เข้าเยี่ยมจากสำนักการแพทย์ ในเรื่องระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข เพื่อสามารถต่อยอดและนำไปพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุม ถือเป็นความสัมพันธ์อันดีของสองหน่วยงาน ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดและร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศต่อไปในอนาคต จากนั้นมีการเดินเยี่ยมชมอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาระเบียบและขั้นตอนการใช้ห้องแม่ข่าย(Server)ภายในอาคาร อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
สนพ. พัฒนาการให้บริการคลินิกวัยรุ่นและเยาวชน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น. พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมและเปลี่ยนแนวทางการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นและเยาวชน โดยมี พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร (อาจารย์ประจำวิชาเวชศาสตร์วัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี) คณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง แนวทางการดำเนินการทางให้บริการในคลินิกวัยรุ่นและเยาวชนของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ เชื่อมโยง ...
พัฒนาคลินิกวัยรุ่นครอบคลุมการให้บริการ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พญ.สุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินคลินิกวัยรุ่นของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในช่วงเช้าได้ตรวจเยี่ยมคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลสิรินธร โดยมี นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร และคณะให้การต้อนรับ มีการลงตรวจเยี่ยมและประเมินเกณฑ์มาตรฐานของคลินิกวัยรุ่น ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ศัลยกรรมชั้น1 และในเวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะลงตรวจเยี่ยมคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลกลาง โดยมี นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมคลินิกวัยรุ่น ณ แผนกกุมารเวชกรรม ชั้น3 ทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจประเมินคลินิกวัยรุ่นของสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ต้องการให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น อายุ 10- 24 ปี ที่มีปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์ จิตใจ ปัญหาโภชนาการ ปัญหาทางเพศแบะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาการติดยาเสพติด และปัญหาอื่นๆ เพราะเป็นกลุ่มเยาวชนที่สำคัญต่อสังคมในวันข้างหน้า เพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดกับวัยรุ่นและให้คำปรึกษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การให้บริการของคลินิกวัยรุ่นของโรงพยาบาลกลาง เปิดบริการ ในวันพฤหัสบดีที่2 และวันพฤหัสบดีที่4 ของเดือน เวลา 13.00-15.00 น. ณ แผนกกุมารเวชกรรม ชั้น3 / คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลสิรินธร เปิดบริการ ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 -12.00 น. ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ศัลยกรรมชั้น1 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด