ข่าวประชาสัมพันธ์
กทม.ประกาศความสำเร็จด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย จัดพิธีมอบรางวัลความสำเร็จด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีสุขภาพดี มีความสุขอย่างถูกหลักสุขาภิบาลตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและผู้มารับบริการ (20 ธ.ค. 61) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลความสำเร็จด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย นาย ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สมชาย จึงมีโชค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เนื่องจากกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) เพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน งานวิจัย นวัตกรรม บุคลากร วิชาการ เพื่อขับเคลื่อนให้โรงพยาบาลดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การเป็น BKKGC+ ตามบริบทของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก พล.ต.อ.อัศวินฯ กล่าวว่า การดำเนินการกิจกรรมของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลมุ่งเน้นการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้การขับเคลื่อนให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานคร วางแผนและผลักดันให้เกิดนโยบาย มุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลได้รับการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ในปี พ.ศ. 2561 มีโรงพยาบาลและสำนักงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2 แห่ง และสังกัดสำนักการแพทย์ แบ่งเป็นโรงพยาบาล 10 แห่ง และสำนักงาน 3 แห่ง เข้าร่วมโครงการเพื่อรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์แล้ว ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานในการพัฒนางาน และยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นความสำเร็จขั้นแรกของการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาวะที่ดี ทั้งบุคลากรในสังกัด และเพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชนที่เราต้องดูแล นพ.สมชาย จึงมีโชค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวว่า ในแต่ละวันจะมีผู้เข้ารับบริการรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดของเสีย เช่น น้ำเสีย ขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ การใช้พลังงานและสารเคมีในกระบวนการรักษา ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล และชุมชนโดยรอบ จึงได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการสุขาภิบาลในโรงพยาบาล เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรและผู้มารับบริการมีสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ซึ่งเกณฑ์การประเมินแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับเงิน (Silver) ระดับทอง (Gold) ระดับเพชร (Diamond) ซึ่งโรงพยาบาลและสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (BKKGC+) จะมีระยะเวลาในการรับรอง 2 ปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 เป็นปีแรก ได้จัดตั้งคณะกรรมการโครงการนี้ เพื่อจัดตั้งเกณฑ์การตรวจประเมินโรงพยาบาลและสำนักงานที่เข้าร่วมโครงการ และลงพื้นที่ตรวจประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีหน่วยงานโรงพยาบาลที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์การประเมิน ตามระดับ ดังนี้ 1. ระดับเพชร (Diamond) ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2. ระดับทอง (Gold) ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร 3. ระดับเงิน (Silver) ได้แก่ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ผลความสำเร็จของโครงการพบว่า มีผลทำให้การใช้พลังงานลดลง รวมถึงการจัดการขยะ ห้องน้ำ อนามัยสิ่งแวดล้อมดีขึ้น กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นตั้งใจรักษาเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล BKKGC+ และขยายการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป เพื่อประชาชน ที่มารับบริการทั้งในโรงพยาบาลและสำนักงานได้รับการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเขตเมือง และเพื่อให้ชุมชนเขตเมือง มีความเข้มแข็ง สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สมกับเป็น Bangkok Smart Heathy City อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ปิดทริปตรวจมาตรฐาน BKKGC+ ยกระดับโรงพยาบาลรัฐ (29/10/61)
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สำนักการแพทย์ ร่วมกับ กรมอนามัย โดยสถาบันสุขภาวะเขตเมือง ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างกระบวนการพัฒนาและยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็น GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) และส่วนราชการได้ดำเนินการประเมินตนเอง (Self Assessment) (29 ต.ค. 61) เวลา 09.00 น. นางอนงค์ภัทร์ โครตสมบัติ เลขานุการสำนักการแพทย์ นำคณะกรรมการตรวจประเมิน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ซึ่งมี นพ.ยงยศ หัตถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เข้าตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยมี พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน จากนั้น คกก. ลงตรวจพื้นที่ภายในโรงพยาบาลฯ เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน (BKKGC+) ได้เดินทางมา ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยมี นพ.ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พร้อมคณะผู้บริการ บุคลากรโรงพยาบาลให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน จากนั้น คกก. ลงตรวจพื้นที่ภายในโรงพยาบาลฯ เชื่อมโยง ...
โครงการ Healthy Lung มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.เพชรพงษ์ กําจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางแพทย์ และ นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ร่วมเป็นผู้แทน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการเพื่อสังคม Healthy Lung Thailand เดินหน้ารณรงค์สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ เป็นอุปกรณ์เครื่องพ่นละอองยา Nebulization center จำนวน 6เครื่อง เครื่อง peak flow 100 เครื่อง และเครื่อง home neb 30 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาให้แก่ประชาชนต่อไป เชื่อมโยง ...
กทม. จับมือ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามร่วมมือผลิตแพทย์เพื่อประชาชน
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กรุงเทพมหานคร จับมือ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยให้การสนับสนุน และร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษา กิจกรรมด้านวิจัยและวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข แลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ จะร่วมมือรับเป็นสถาบันร่วมสอนเพื่อผลิตนักศึกษาแพทย์ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดำเนินการตามความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลคลองสามวา ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก และเป็นแหล่งฝึกอบรมของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ใช้ทุน ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตกลงร่วมกันพัฒนาด้านบริการทางการแพทย์ จัดส่งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมออกให้บริการตรวจรักษา ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นต้น นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการผลิตแพทย์เพื่อรองรับการจัดบริการด้านสุขภาพของสังคมไทยในอนาคตแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ที่จะทำงานในโรงพยาบาล อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 3 แห่ง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในแนวทางที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย เชื่อมโยง ...
ครบรอบ 1 ปี เปิด อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวา (25/09/61)
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
25 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น. นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมด้วย นาย ชัยยศ เด่นอริยะกูล (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์) นายยลชัย จงจิระศิริ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร) และ พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหา วีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร เข้าร่วมงาน โดยมี นายสุรชัย ภูพิพัฒน์ผล (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา) และคณะบุคลากรของโรงพยาบาลให้การต้อนรับ โดยช่วงเช้ามีการทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี เปิด อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด