ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus”
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
15 พฤษภาคม 2560 นายปรีชญา ศิริอำพล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่วง และคณะทำงาน เข้าร่วมพิธีเปิดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
แจ้งช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ด้านบริการและการทุจริตประพฤติมิชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
10 พฤษภาคม 2559 ศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโคกสำโรง
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่วง เข้าศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโคกสำโรง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่วง อ่านต่อ ...
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร “การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง กฟภ. กับ สขร. เพื่อรองรับการขยายเครือข่ายศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ)”
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่วง โดยนายสันทัด พงษ์เพ็ง ผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร “การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง กฟภ. กับ สขร. เพื่อรองรับการขยายเครือข่ายศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ)” ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กฟภ.น.3 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด