ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” (15/06/2561)
15 พฤษภาคม 2560 นายปรีชญา ศิริอำพล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่วง และคณะทำงาน เข้าร่วมพิธีเปิดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (15/05/2560)
แจ้งช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ด้านบริการและการทุจริตประพฤติมิชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี (14/02/2560)
10 พฤษภาคม 2559 ศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโคกสำโรง (12/05/2559)
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร “การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง กฟภ. กับ สขร. เพื่อรองรับการขยายเครือข่ายศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ)” (10/03/2559)