ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประจำเดือนมีนาคม 2564 ผลพิจารณาแบบ สขร.1 วิธีเฉพาะเจาะจง (01/04/2564)
ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผลพิจารณาแบบ สขร.1 วิธีเฉพาะเจาะจง (03/04/2563)
เดือน สิงหาคม 2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์ (05/09/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมี่ ได้เข้าร่วมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2561 (02/09/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมี่ ได้เข้ารับการประกวดการไฟฟ้าดีเด่นระดับภาค สำหรับการไฟฟ้าสาขา ปี 2560 ทั้ง 7 ด้าน คณะกรรมการระดับภาคเข้าตรวจ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 (11/10/2560)
แจ้งช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ ด้านบริการ และการทุจริตประพฤติมิชอบ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (13/06/2560)
31 พฤษภาคม 2560 ศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านหมี่ (31/05/2560)
ร่วมพิธีเปิดเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (15/05/2560)
ศึกษาดูงานครั้งที่ 1 การฝึกอบรมศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี (15/10/2558)