ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพ โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กฟภ.บรรจุขวด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 รับมอบโดย นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (14/05/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพร่วมพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2564 "PEA Transparency & Sustainability Confirmed" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (25/02/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีเทพ ร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศรีเทพ จัดโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้าประจำปี 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู่7 บ้านกุดตาแร้ว ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ (20/05/2563)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสนุ่น ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (12/12/2562)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพร่วมกับหน่วยงานราชการร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่7/2562 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ.วัดบ้านเนินถาวร ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ (07/06/2562)
ร่วมเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใส รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ของ กฟน.3 จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 (26/03/2562)
การไฟฟ้าศรีเทพ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่จังหวัด "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใส ณ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 16 พ.ค.2561 (21/06/2561)
ช่องทางแจ้งความไม่โปร่งใสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเทพ V2.0 (22/08/2560)
มุม พรบ.ข่าวสาร และมุมโปร่งใส V 2.0 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพ (22/08/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเทพ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานและความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารในปี 2560 ตามมาตรฐานการดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใส V.2.0 และตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ กฟน.3 จ.ลพบุรี (23/01/2560)