ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
มุม พรบ.ข่าวสาร และมุมโปร่งใส V 2.0 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพ (22/08/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเทพ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานและความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารในปี 2560 ตามมาตรฐานการดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใส V.2.0 และตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ กฟน.3 จ.ลพบุรี (23/01/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพ ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร “การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง กฟภ. กับ สขร. เพื่อรองรับการขยายเครือข่ายศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กฟน.3 (26/02/2559)