ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 |
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/04/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/04/2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/04/2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/04/2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/04/2561)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอบ(ขาวดำ)ความเร็ว 20 แผ่านต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 2 เครื่อง) ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (31/07/2560)
ประกาศสอบราคาซือครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 21 เครื่อง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู) ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (31/07/2560)
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า100กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน2ล้อแบบธรรม พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (31/07/2560)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (24/07/2560)
ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ทำงานหน่วยบริการเร่งด่วน BEST ซอยเทอดไทย 22 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (24/07/2560)