ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดกระจับพินิจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22/08/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดประยุรวงศ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/08/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดราชวรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/08/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดบางสะแกนอกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/06/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดบุคคโลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/06/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/06/2561)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (11/05/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/05/2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดาวคนองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/04/2561)