ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดในโรงเรียนวัดกระจับพินิจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (06/11/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (31/10/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกันตทารารามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดกระจับพินิจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดาวคนองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะแกในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบุคคโลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโพธินิมิตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุราชิณด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/09/2561)