ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์(พ.ศ.2560-2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 (26/04/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.คลองชุมชนหลังไปรษณีย์ จากคลองบางไส้ไก่ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 (26/04/2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่ิอน 2 ล้อ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 (18/04/2562)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (11/04/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,280 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (15/02/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (21/01/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.คลองชุมชนหลังไปรษณีย์ จากคลองบางไส้ไก่ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/11/2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/11/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดดาวคนองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/11/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองชุมชนหลังไปรษณีย์ จากคลองบางไส้ไก่ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/11/2561)