พระราชบัญญัติ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (12/06/2560)
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 (12/06/2560)
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (12/06/2560)
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 (27/08/2558)
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (22/01/2558)
พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 (18/03/2556)
พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 (11/05/2554)
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 (16/10/2550)
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 (15/05/2543)
พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 (02/03/2542)