คำสั่ง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4195/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร (19/04/2561)
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1948/2537 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน (06/03/2561)