- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23(3) (16/06/2563)
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรุงเทพมหานคร (12/12/2562)
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4195/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร (19/04/2561)
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 4 (06/03/2561)
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (06/03/2561)
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546 (06/03/2561)
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (06/03/2561)
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 (06/03/2561)
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 (06/03/2561)
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535 (06/03/2561)