พระราชบัญญัติ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (17/09/2562)
พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 (30/04/2562)
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๔๗ (10/11/2560)
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 (08/11/2560)
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (08/09/2560)
ข้อบัญญัติ กทม เรื่องพัสดุ (ฉบับที่4) พ.ศ.2553 (09/06/2560)
พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร เฉพาะบุคคล พ.ศ. 2554 (09/06/2560)
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ (01/05/2550)