ข้อบังคับ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานครและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2560 (29/12/2562)
ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานครและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2560 (06/02/2561)
ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดอัตราจ้างขั้นต่ำสุดและสูงสุดของลูกจ้าง พ.ศ. 2548 (03/10/2548)