ระเบียบกรุงเทพมหานคร
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. 2564 (17/08/2564)
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ปละสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 (19/07/2564)
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในหอพักของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และการใช้จ่ายเงินบำรุงหอพัก พ.ศ. 2562 (19/07/2564)
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (19/07/2564)
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2549 (19/07/2564)
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย พ.ศ. 2562 (19/07/2564)
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดการกองทุนประกันสังคม สำนักการแพทย์ พ.ศ. 2564 (31/05/2564)
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 (25/02/2564)
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน แก่บุคลกากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (22/06/2563)
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติทางการปกครอง พ.ศ. 2552 (22/06/2563)