พระราชบัญญัติ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
พ.ร.บ. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 (19/06/2563)
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (19/06/2563)
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (21/01/2562)
พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 (27/05/2561)
พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 (03/03/2561)
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558 (03/03/2561)
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (03/03/2561)
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (03/03/2561)
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 (03/03/2561)
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (03/03/2561)