- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ (19/08/2564)
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. 2564 (17/08/2564)
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (06/08/2564)
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ปละสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 (19/07/2564)
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในหอพักของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และการใช้จ่ายเงินบำรุงหอพัก พ.ศ. 2562 (19/07/2564)
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (19/07/2564)
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2549 (19/07/2564)
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย พ.ศ. 2562 (19/07/2564)
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 28) (18/07/2564)
คำสั่ง ศบค. ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดฯ (18/07/2564)