อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 102) (23/12/2562)
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 101) (08/06/2561)
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 54) (15/12/2560)
คำสั่งสำนักการระบายน้ำ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักงาน ผู้อํานวยการกองและเลขานุการสํานักการระบายน้ำปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ำ (10/11/2560)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (10/11/2560)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 37) (10/11/2560)