จัดซื้อจัดจ้างปี 2563
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนกันยายน 2563 แบบสขร.1 (05/10/2563)
สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนสิงหาคม 2563 แบบสขร.1 (10/09/2563)
สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนกรกฎาคม 2563 แบบสขร.1 (14/08/2563)
สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนสิงหาคม 2563 แบบสขร.1 (31/07/2563)
สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนมิถุนายน 2563 แบบสขร.1 (02/07/2563)
สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนพฤษภาคม 2563 แบบสขร.1 (09/06/2563)
สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนเมษายน 2563 แบบสขร.1 (30/04/2563)
สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนมีนาคม 2563 แบบสขร.1 (03/04/2563)
สรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แบบสขร.1 (04/03/2563)
สรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 แบบสขร.1 (05/02/2563)