สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (09/01/2560)
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน (09/01/2560)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง (05/01/2560)
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 3 ตู้ (05/01/2560)
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตู้ (05/01/2560)
จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (05/01/2560)