สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (ฝ่ายเทศกิจ) (03/10/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (ฝ่ายเทศกิจ) (03/10/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2561 (ฝ่ายเทศกิจ) (01/11/2561)
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รายการ) จัดซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด (29/11/2559)
รายจ่ายอื่น (รายการ) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 รายการ (25/11/2559)
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รายการ) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (15/11/2559)