มติคณะกรรมการ PEA
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ขออนุมัติหลักการการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย(COVID-19) (14/01/2564)
67.มติคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อประชาสัมพันธ์ ใน website กกก. (28/05/2563)
65.ครั้งที่3_2563วาระที่5.1.3 (05/05/2563)
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหับป้องกันตวบคุมรักษาโรคโควิด19 (20/04/2563)
ข้อสังเกตข้อสั่งการของคณะกรรมการ กฟภ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563(เพิ่มเติม)และครั้งที่3 /2563 (14/04/2563)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2562 วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (20/03/2563)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2562 วาระที่ 1 เรื่องที่ผู้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (19/04/2562)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2562 วาระที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ (20/03/2562)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.1.11 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2561 ไตรมาสที่ 3 (20/14/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (20/11/2561)