- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
ขอให้กรมชลประทานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำจากผลการประกวดราคาของกรุงเทพมหานคร (01/12/2560)
ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520 (01/12/2560)
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม (14/11/2560)
รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขต จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง (04/07/2560)
รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขต จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง (04/07/2560)
รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขต จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง (04/07/2560)