สัญญาจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า อบร.(บง.)จ001/2560 (21/07/2560)
สัญญาจ้างทำความสะอาด อบร./จ.014/2559 (20/07/2560)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ อบร./จ.011/2559 (20/07/2560)
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอกภัย อบร./จ.013/2559 (20/07/2560)
สํญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ที่ อบร./จ.023/2558 (24/03/2559)
สัญญาจ้างทำความสะอาด ที่ อบร./จ.004/2558 (24/03/2559)
สัญญาจ้างเหมางานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่ อบร./จ.002/2558 (24/03/2559)
สัญญาจ้างเหมางานสับเปลี่ยนมิเตอร์ ถอนคืนมิเตอร์ ย้ายมิเตอร์ ที่ อบร./จ.003/2558 (24/03/2559)
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์ ที่ อบร./จ.004/2558 (24/03/2559)
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์ ที่ อบร./จ.005/2558 (24/03/2559)