- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
สัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า อบร.(บง.)จ001/2560 (21/07/2560)
จ้างจดหน่วย (20/07/2560)
จ้างจดหน่วย (20/07/2560)
สัญญาจ้างทำความสะอาด อบร./จ.014/2559 (20/07/2560)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ อบร./จ.011/2559 (20/07/2560)
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอกภัย อบร./จ.013/2559 (20/07/2560)
สัญญาตั้งตัวแทนจดหนวยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า เลขที่ อบร.(บง.)001/2560 ลว. 23 มกราคม 2560 (20/07/2560)
สํญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ที่ อบร./จ.023/2558 (24/03/2559)
สัญญาจ้างทำความสะอาด ที่ อบร./จ.004/2558 (24/03/2559)
สัญญาจ้างเหมางานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่ อบร./จ.002/2558 (24/03/2559)