คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
กระบวนงานรับคำร้องขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางไม่เกิน 140 เมตร พร้อมติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ผ่านระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (ตามโครงการ "ขยายเขต 10 วันทันใจกับการไฟฟ้าภูมิภาค") (20/01/2565)
คู่มือประมาณการและวิธีปฏิบัติการย้ายและรื้อถอนอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณของ กฟภ. (14/01/2565)
คู่มือกระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ (11/01/2565)
คู่มือกระบวนการตอบสนองเสียงของลูกค้า (11/01/2565)
คู่มือกระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management: KAMT) (11/01/2565)
คู่มือกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า (11/01/2565)
คู่มือการเยี่ยมเยือนลูกค้า (11/01/2565)
คู่มือการสนับสนุนลูกค้ารายใหม่ (11/01/2565)
คู่มือการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (11/01/2565)
คู่มือการสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ (11/01/2565)