คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 (05/01/2565)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสยั่งยืน 2565 (05/01/2565)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2565 (05/01/2565)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (05/01/2564)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสยั่งยืน 2564 (05/01/2564)
คำสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (30/08/2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประจำปี 2663 (30/08/2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 (13/06/2562)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟส.ศรีเทพ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 (13/06/2562)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562 (13/06/2562)