คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (24/05/2565)
คำสั่งสำนักการระบายน้ำ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (07/01/2565)
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (12/03/2562)
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (31/10/2561)
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่ำวมกรุงเทพมหานคร ประจําปี 2560 (16/11/2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (01/08/2559)