- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
คู่มือการปฏิบัติงานภารกิจด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (01/07/2565)
คู่มือปฏิบัติงานของสำนักการระบายน้ำภารกิจด้านสนับสนุน พ.ศ.2564 (01/07/2565)
คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ (01/07/2565)
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (24/05/2565)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (01/05/2565)
คำสั่งสำนักการระบายน้ำ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (07/01/2565)
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (12/03/2562)
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (31/10/2561)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (01/10/2561)
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่ำวมกรุงเทพมหานคร ประจําปี 2560 (16/11/2560)