- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำจุดคัดกรองผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.ทวง. (11/01/2564)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร กฟส.อ.ท่าวุ้ง (11/01/2564)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเปิดตู้รับความเห็น ข้อร้องเรียน ของ กฟส.อ.ทวง. (11/01/2564)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟส.อ.ทวง. (11/01/2564)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าผ่านกลไกลโทรศัพท์และการรับโทรศัพท์สำนักงาน กฟส.อ.ทวง. (11/01/2564)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบสารสนเทศ Application Line กฟส.อ.ทวง. (11/01/2564)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน(ด้านบริการ) ประจำปี 2564 (08/01/2564)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเปิดตู้รับความเห็น ข้อร้องเรียน ของ กฟส.อ.ทวง. (07/02/2563)
คำสั่งคณะทำงานมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (10/01/2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร กฟส.อ.ทวง. (10/01/2563)