แผนระยะยาว
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2565 - 2569 (08/10/2564)
แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี 2565 (07/10/2564)
แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี2564 (07/10/2564)
แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ 2564-2568 (07/10/2564)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ 2564-2568 (07/10/2564)
หนังสือแผนการดำเนินงาน กฟภ. ของ ผวก.ปี 2564 (07/10/2564)
หนังสือแผนการดำเนินงาน กฟภ. ของ ผวก.ปี 2564 (07/10/2564)
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) (16/01/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ.2562) (19/08/2561)
แผนการดำเนินงาน กฟภ. ประจำปี 2563 (17/08/2561)