- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2565 - 2569 (08/10/2564)
แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี 2565 (07/10/2564)
แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี2564 (07/10/2564)
แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ 2564-2568 (07/10/2564)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ 2564-2568 (07/10/2564)
หนังสือแผนการดำเนินงาน กฟภ. ของ ผวก.ปี 2564 (07/10/2564)
หนังสือแผนการดำเนินงาน กฟภ. ของ ผวก.ปี 2564 (07/10/2564)
ประกาศเจตจำนง การต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 (10/10/2562)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) (08/03/2562)
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) (16/01/2562)