นโยบายรัฐบาล
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนยุทธศาสตร์ สนป. ระยะที่4 (พ.ศ.2559 - 2562 ) ฉบับปรับปรุง (09/02/2561)
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (23/01/2561)
คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญํติแห่งชาติ วันศูกร์ที่ 12 กันยายน 2557 (30/09/2559)