โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 102) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 102) ... อ่านต่อ
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 101) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 101) ... อ่านต่อ
แผนผังองค์กร วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนผังองค์กร (ใหม่) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 101) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 101) ... เชื่อมโยง
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 54) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 54) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 37) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนผังองค์กร วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด