สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างทำความสะอาดสำนักงานประจำปี 2564 เลขที่ น.3 ศท./จ.39/2563 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านซับน้อย ม.5 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เลขที่ น.3 ศท./จ.37/2563 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ากรณีรายปี ฟีดเดอร์ 8 ตั้งแต่สถานีวิเชียรบุรีถึงตลอดไลน์(ฝั่งตะวันออก)ระยะทาง 109 กม. เลขที่ น.3 ศท./จ.36/2563 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ากรณีรายปี ฟีดเดอร์ 7 ตั้งแต่สถานีวิเชียรบุรีถึงตลอดไลน์(ฝั่งตะวันตก)ระยะทาง 48 กม. เลขที่ น.3 ศท./จ.35/2563 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ากรณีรายปี ฟีดเดอร์ 4 ตั้งแต่สถานีวิเชียรบุรีถึงตลอดไลน์(ฝั่งตะวันออก)ระยะทาง 92 กม. เลขที่ น.3 ศท./จ.34/2563 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ากรณีรายปี ฟีดเดอร์ 3 ตั้งแต่สถานีวิเชียรบุรีถึงตลอดไลน์(ฝั่งตะวันตก)ระยะทาง 70กม. เลขที่ น.3 ศท./จ.33/2563 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 เลขที่ น.3ศท./จ.32/2563 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ประจำปี 2564 (INSx) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ น.3ศท./จ.31/2563 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ประจำปี 2563 (INSx) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ น.3ศท./จ.23/2563 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงานงบผู้ใช้ไฟ 100% เลขที่ น.3ศท./จ.21/2563 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง/จัดระเบียบสายสื่อสาร เลขที่ น.3 ศท./จ.16/2563 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2563 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาปรับแต่งเสาไฟฟ้าแรงสูงเอนไลน์ F3,F4 แบบเฉพาะคราว เลขที่ น.3ศท.(กป)/จ.15/2563 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง F3,F4 แบบเฉพาะคราว เลขที่ น.3ศท.(กป)/จ.14/2563 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงสาย SAC F3,F4,F8แบบเฉพาะคราว เลขที่ น.3ศท.(กป)/จ.11/2563 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ น.3ศท.(กป)/จ.11/2563 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของ กฟภ. เลขที่ น.3ศท.(กป)/จ.09/2563 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเหมารถยนต์ขุด-ตัก ล้อตีนตะขาบ(แบ็คโฮร) ปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสถานี วร.-บ้านคลองกระจัง (จุดที่5) ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ เลขที่ น.3ศท.(กป)/จ.08/2563 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบ จำหน่ายไลน์ชั่วคราวบริเวณสถานี วร.-บ้านคลองกระจัง (จุดที่4) ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ เลขที่ น.3ศท.(กป)/จ.04/2563 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหนองบัว ม.11 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เลขที่ น.3ศท.(กป)/จ.02/2563 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กระบวนงานงดจ่ายไฟ ปี 2563 เลขที่ น.3 ศท.(กป)/จ.01/2563 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด ปรจำปี 2563 เลขที่ น.3 ศท./จ.47/2562 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบรายปี ฟีดเดอร์ 8 ระยะทาง 81 กม. เลขที่ น.3 ศท./จ.46/2562 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบรายปี 2563 ฟีดเดอร์ 4 ระยะทาง 106 กม. เลขที่ น.3 ศท./จ.45/2562 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบรายปี ฟีดเดอร์ 3 ระยะทาง 106 กม. เลขที่ น.3 ศท./จ.44/2562 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 เลขที่ น.3 ศท./จ.43/2562 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหนองหมู ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ น.3 ศท./จ.33/2562 ลงวันที่ 4 พ.ย.2562 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ตามกระบวนการงานงดจ่ายไฟ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562 ถึง 31 ธ.ค.2562 เลขที่ น.3 ศท./จ.32/2562 ลงวันที่ 21 ต.ค.2562 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 6งาน ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ น.3 /ศท./จ.28/2562 ลงวันที่ 27 ก.ย.2562 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ากรณีแบบเฉพาะคราว เลขที่ น.3/ศท./จ.12/2562 ลงวันที่ 2 พ.ค.2562 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายบริษัทคาร์กิลล์(ไทยแลนด์) ที่ น.3 นผ.(บห.) /จ.27/2562 ลงวันที่ 27 ส.ค.2562 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของ กฟภ. เลขที่ น.3 /ศท./กป./จ.14/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของ กฟภ. เลขที่ น.3 /ศท./กป./จ.14/2562 ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ลงในระบบTAMS เลขที่ น.3 /นผ./จ.20/2562 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ากรณีแบบเฉพาะคราวสาย SAC ฟีดเดอร์ 4 เลขที่ น.3/ศท./จ.11/2562 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ากรณีแบบเฉพาะคราวสายSACฟีดเดอร์3 เลขที่ น.3/ศท./จ.10/2562 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ น.3/นผ./จ.05/2562 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ากรณีรายปีฟีดเดอร์ 3 เลขที่ น.3 ศท./จ.01/2562 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ากรณีรายปีฟีดเดอร์ 4 เลขที่ น.3 ศท./จ.02/2562 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับงานมิเตอร์แรงต่ำ เลขที่น.3 ศท./จ.56/2561 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ น.3 นผ./จ.36/2561 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด เลขที่ น.3 ศท./จ.57/2561 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระประจำปี 2561 เลขที่ น.3ศท./จ.52/2561 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด เลขที่ น.3ศท./จ.48/2561 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย เลขที่ น.3 ศท.(กป)จ.33/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.(TAMS) ที่ น.3/ศท./จ.31/2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ น.3/ศท./จ.07/2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ น.3/ศท./จ.06/2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ากรณีรายปีฟีดเดอร์ 4 เลขที่ น.3/ศท./จ.05/2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ากรณีรายปีฟีดเดอร์ 4 เลขที่ น.3/ศท./จ.04/2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ากรณีรายปี เลขที่ น.3/ศท./จ.03/2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดสำนักงานประจำปี 2561 เลขที่ น.3/ศท./จ.02/2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยประจำ 2561 เลขที่ น.3/ศท./จ.42/2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ น.3/ศท./จ.05/2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ น.3 ศท.(จ) 04/2560 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงสายเปลือยฟีดเดอร์ 4 สถานีไฟฟ้าวิเชียรบุรี แบบรายปี น.3 ศท.(จ) 03/2560 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงสายเปลือยฟีดเดอรื 4สถานีไฟฟ้าวิเชียรบุรี แบบรายปี น.3 ศท.(จ) 02/2560 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงสายเปลือยฟีดเดอร์ 3 แบบรายปี น.3 ศท.(จ) 01/2560 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย น.3 ศท.(จ) 39/2559 ลว. 26 ธค.2559 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2560 เลขที่ น.3 ศท.(จ) 39/2559 ลว.27 ธค.2560 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินบริเวณหน้าบริษัทไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด เดือน ธ.ค.59 เลขที่ น.3/จ.72/2559 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน กฟส.ศรีเทพ เดือน ก.ค.59 เลขที่ น.3/ศท./จ.25/2559 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงสายเปลือย ฟีดเดอร์ 4 สถานีไฟฟ้าวิเชียรบุรีแบบเฉพาะคราว เดือน ก.ค.59 เลขที่ น.3 /ศท./จ.24/2559 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนงระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง ฟีดเดอร์ 4 สถานีไฟฟ้าวิเชียรบุรี เดือน ก.ค.59 เลขที่ น.3 /ศท./จ.21/2559 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เดือน ม.ค.59 เลขที่ น.3 /ศท./จ.06/2559 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เดือน ม.ค.59 เลขที่ น.3 /ศท./จ.05/2559 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้ารายปี เดือน ม.ค.59 เลขที่ น.3 /ศท/จ.04/2559 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ารายปี เดือน ม.ค.59 เลขที่ น.3 /ศท./จ.03/2559 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.ศรีเทพ เดือน ม.ค.59 เลขที่ น.3 /ศท./01/2559 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ารายปี เดือน ม.ค.58 เลขที่ น.3/นผ./จ.13/2558 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ารายปี เดือน ม.ค.58 เลขที่ น.3 /นผ./จ.12/2558 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำรายครั้ง เดือน ก.ค.58 เลขที่ น.3 ศท./จ.20/2558 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหนองบัวเริง หมู่ 11 เดือน พ.ค.58 เลขที่ น.3 ศท./จ.12/2558 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เดือน ก.พ.58 เลขที่ น.3 ศท./จ.03/2558 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เดือน ก.พ.2558 เลขที่ น.3 ศท./จ.02/2558 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.ศรีเทพ เดือน ม.ค.58 เลขที่ น.3 ศท./จ.01/2558 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด