สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจ่ายไฟชั่วคราวเพื่อรองรับการปรับปรุงสถานีไฟฟ้ามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 แผนที่ 1 น.3 จ.มน./จ.017/2564 ลว. 11 มิถุนายน 2564 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณซอยโรงฆ่าสัตว์ หมู่ 4 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 น.3 จ.มน./จ.014/2564 ลว. 25 พฤษภาคม 2564 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณหน้าวัดจวน หมู่ 2 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 น.3 จ.มน./จ.013/2564 ลว. 27 เมษายน 2564 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาเทคอนกรีตหุ้มเสาต่อตอม่อในระบบจำหน่ายฟิดเตอร์ ๙ ตั้งแต่บริเวณสามแยกบ้านกลำ - SF6 รหัส MRA9S-07 (แยกเขาขยาย) น.3 จ.มน.(กป.)012/2564 ลว. 8 เมษายน 2564 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ น.3 มน./จ.008/2564 ลว. 2 เมษายน 2564 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบไฟฟ้าแบบเฉพาะคราว เลขที่ น.3 มน./จ.010/2564 ลว. 25 มีนาคม 2564 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบไฟฟ้าแบบเฉพาะคราว เลขที่ น.3 มน./จ.009/2564 ลว. 25 มีนาคม 2564 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า น.3 /มน./จ.011/2564 ลว. 25 มีนาคม 2564 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า น.3 มน./จ.021/2563 ลว. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสะพานสารสิน หมุ่ 1 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โครงการการพัฒนาระบบส่งแลำจกหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 น.3 มน./จ.019/2563 ลว. 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหัวถนนเหนือ หมุ่ 1 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท น.3 มน./จ.020/2563 ลว. 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการงานรักษาความปลอดภัย น.3 กฟส.อ.มน./จ.017/2563 ลว. 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ น.3 มน./จ.014/2563 ลว. 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด น.3 มน./จ.016/2563 ลว. 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบไฟฟ้าแบบเฉพาะเคราว น.3 มน./จ.015/2563 ลว. 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณวัดพิกูลงาม หมุ่ 1 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 4 น.3 มน./จ.014/2563 ลว. 26 กันยายน พ.ศ. 2563 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า น.3 มน./จ.013/2563 ลว. 1 กันยายน พ.ศ. 2563 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหางกรวด หมุ่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท น.3 มน./จ.012/2563 ลว. 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่องานภัยธสรรมชาติ หมู่ 5 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชีัยนาท น.3 มน./จ.001/2563 ลว. 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายคอนสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. พร้อม ติดตั้ง น.3 มน./จ.004/2563 ลว. 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ น.3 มน./จ.002/2563 ลว. 15 มกราคม พ.ศ. 2563 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัยพ์ไพศาลี หมู่ 3ตำบลอุ่ตะเภา อ.มโนรมย์ น.3./จ.01/2563 ลว. 10 มกราคม พ.ศ. 2563 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.มโนรมย์ 2563(ปราณี เจือสุวรรณ์) น.3 มน.(จ) 13/2562 ลว. 23 ธันวาคม 2562 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการงานรักษาความปลอดภัย น.3 มน./จ.012/2562 ลว. 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อ.มโนรมย์ ประจำปี 2563 จ.มน./จ.012/2562 ลว.2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรัปปรุงระบบจำหน่ายบริเวณวัดสำเภาแก้ว - บ้านห้วยาง จุด 1 หมู่ 3 ตำบลท่าฉนวน อ.มโนรมย์ น.3มน./จ.010/2562 ลว. 4 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรัปปรุงระบบจำหน่ายบริเวณไฟตกกลุ่มสะพานหิน จุด 1 หมู่ 9 ตำบลท่าฉนวน อ.มโนรมย์ น.3ชน./จ.37/2562 ลว. 4 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างตรวจสอบหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น.3มน./จ.08/2562 ลว. 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ น.3ชน./จ.32/2562 ลว.8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรัปปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสนามกีฬาบุญนาครามสูตร หมู่4 ตำบลคุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ น.3มน./จ.06/2562 ลว.30กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรัปปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านโรงวัว-บ้านห้วยปูนตำบลอู่ตะเภา อ.มโนรมย์ น.3ชน./จ.21/2562 ลว.2กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังอาคารสำนักงาน กฟส. อ.มโนรมย์ น.3ชน./จ.18/2562 ลว.12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรัปปรุงระบบจำหน่ายบริเวณไลน์สะพานหิน-บ้านหัวยาง ตำบลท่าฉนวน อ.มโนรมย์ น.3ชน./จ.18/2562 ลว. 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ (นายนิมิตร คงดี)น.3/มน.(กป)/จ.003/2562 ลว.18เมษายน2562 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงกำจัดขยะเทศลาตำบลหางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ น.3มน./จ.02/2562 ลว.26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านบ้านท้ายคลอง หมู่ 1 อ.มโนรมย์ จ.ชน.11/2562 ลว.18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านดอนฉนวน หมู่ 6 อ.มโนรมย์ จ.ชน.08/2562 ลว.18 มกราคม พ.ศ. 2562 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.มโนรมย์ (ปราณี เจือสุวรรณ์) น.3 มน.(จ) 28/2561 ลว. 25 ธันวาคม 2561 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อ.มโนรมย์ จ.มน./จ.027/2561 ลว.20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ น.3ชน/จ.70/2561 ลว.27 ธันวาคม 2561 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อ.มโนรมย์ จ.มน./จ.018/2561 ลว.28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาเทคอนกรีตหุ้มเสาตอม่อในระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ 6 สถานีไฟฟ้าฯ อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)015/2561 ลว.22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านตลุกโจน หมู่ 4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)013/2561 ลว.31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงนางนฤมล อุดทาคำ ม.4 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)011/2561 ลว.19 เม.ย.พ.ศ. 2561 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดและห้องน้ำภายนอกสำหรับผู้พิการ อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)010/2561 ลว.21 มีนาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบึงหางแขยง ม.2 ต.หางน้ำสาคาร อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)009/2561 ลว.16 มีนาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณขนส่งชัยนาท -สี่แยกมโนรมย์ จุด 4 จ.มน.(กป)006/2561 ลว.28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านคงรักษ์ ม.4 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)004/2561 ลว.22 มกราคม พ.ศ. 2561 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.มโนรมย์ (นายสุขสันต์ เจริญพร) น.3 มน.(จ) 01/2561 ลว. 1 มกราคม 2561 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงขยายเขต คฟก.บ้านหนองปลากราย ม.5 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)028/2560 ลว.29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณวิทยาลัยเกตรและเทคโนโลยีชัยนาท ต.หางน้ำสาคาร อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)0020/2560 ลว.21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขยายไฟสาธารณะจุด2 ม.3 ตำบลไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)026/2560 ลว.25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขยายไฟสาธารณะจุด 3 ม.3 ตำบลไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)024/2560 ลว.25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขยายไฟสาธารณะจุด 4 ม.3 ตำบลไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)023/2560 ลว.01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริษัท ทีเค อิควิปเมนท์ จำกัด ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)021/2560 ลว.25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร จ.มน.(กป)001/2560 ลว.2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง จ.มน.(กป)015/2560 ลว.19 มิถุนายน 2560 พ.ศ. 2560 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง จ.มน.(กป)014/2560 ลว.19 มิถุนายน 2560 พ.ศ. 2560 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง จ.มน.(กป)013/2560 ลว.19 มิถุนายน 2560 พ.ศ. 2560 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง จ.มน.(กป)012/2560 ลว.19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมา เทคอนกรีตหุ้มเสาต่อตอม่อในระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ 6 สถานีไฟฟ้าฯมโนรย์ ตั้งแต่บรเวิณคลองบางตาลาย จ.มน.(กป.)019/2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาภัยธรรมชาติบริเวณคลองบางตาลายส ม.5 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท จ.มน.(กป)006/2560 ลว. 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาย้ายจุดติดตั้งกายยึดโยงระบบสายส่ง 115 เควี อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท จ.มน.(กป)016/2560 ลว.26มิถุนายน พ.ศ. 2560 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำนายสุเทพ โกฉิม ม.5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.มน.(กป)011/2560 ลว.01 มิถุนยน พ.ศ. 2560 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงแพล้นปูนวัดโคก จ.มน.(กป)009/2560 ลว.1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำนายธีรศักดิ์ สาททอง ม.6 ต.ธรรมามุล จ.มน.(กป)010/2560 ลว.1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง จ.มน.(กป)008/2560 ลว.22 พฤษภาคม 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมา ขยายเขตแรงต่ำ คฟก.บ้านหางแขยง จ.มน.(กป.)004/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมา ขยายเขตแรงต่ำ คฟก.บ้านไร่พัฒนา จ.มน.(กป.)003/2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า จ.มน.(บง)003/2560 ลว.13 มีนาคม2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมา ค่าแรงก่อสร้างไลน์ชั่วคราวปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่ายบริเวณหน้า สฟ.ม.โนรมย์- หางน้ำสาคร (จุดที่1)จ.มน.(กป.)001/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ จ.002/2560 ลว.4 มกราคม 2560 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด จ.01/2560 ลว.4 มกราคม 2560 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ จ.040/2559 ลว.22 ธันวาคม 2559 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ จ.039/2559 ลว.22 ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด จ.01/2559 ลว.1 มกราคม 2559 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ จ.05/2558 ลว.29 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ จ.037/2558 ลว.30 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ จ.036/2558 ลว.30 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด