สัญญาอื่นๆ
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110KW ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 คัน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110KW ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 คัน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซ๊ซ๊ หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า110KW ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซ๊ซ๊ หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า110KW ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 KW 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 KW 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90KW จำนวน 1 คัน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90KW จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ ) ตามสัญญา สนน.9/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ ) ตามสัญญา สนน.9/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างขุดลอกคลองวัดใหม่ภาวนา จากคลองบางกอกน้อยถึงคลองบางขุนนนท์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างขุดลอกคลองวัดใหม่ภาวนา จากคลองบางกอกน้อยถึงคลองบางขุนนนท์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างขุดลอกคลองบางอ้าย จากคลองพระยาราชมนตรีถึงคลองสิรินธร วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างขุดลอกคลองบางอ้าย จากคลองพระยาราชมนตรีถึงคลองสิรินธร ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2 คัน วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2 คัน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างรถบรรทุก จำนวน 4 คัน งานดูแลบำรุงรักษาคลอง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างรถบรรทุก จำนวน 4 คัน งานดูแลบำรุงรักษาคลอง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างรถบรรทุก จำนวน 5 คัน โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝั่งพระนครตอนบน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างรถบรรทุก จำนวน 5 คัน โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝั่งพระนครตอนบน ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างรถบรรทุก จำนวน 5 คัน โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝั่งธนบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างรถบรรทุก จำนวน 5 คัน โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝั่งธนบุรี ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างรถบรรทุก จำนวน 5 คัน โครงการบำรุงรักษาแหล่งรับน้ำ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สัญญาจ้างรถบรรทุก จำนวน 5 คัน โครงการบำรุงรักษาแหล่งรับน้ำ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) สัญญาจ้างซ่อมท่อส่งน้ำและบ่พักถนนสาทร ตอนลงคลองสาทร ตามสัญญา เลขที่ สนน 147/2560 ลงวันที่ 29 เดือนกันยายน 2560 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) สัญญาจ้างซ่อมท่อส่งน้ำและบ่พักถนนสาทร ตอนลงคลองสาทร ตามสัญญา เลขที่ สนน 147/2560 ลงวันที่ 29 เดือนกันยายน 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) สัญญางานปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่วังสวนจิตรลดา (โครงการ 1 ) ตามสัญญา เลขที่ สนน 3/2560 ลงวันที่ 2 เดือนธันวาคม 2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) สัญญางานปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่วังสวนจิตรลดา (โครงการ 1 ) ตามสัญญา เลขที่ สนน 3/2560 ลงวันที่ 2 เดือนธันวาคม 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนบางบอน1 จากคลองบางโคลัดถึงคลองบางพรานตามสัญญา สนน.97/2554 ลงวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2554 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่1) เลขที่ สนน.116/2556 ลงวันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ2556 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่2) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนบางบอน1 จากคลองบางโคลัดถึงคลองบางพรานตามสัญญา สนน.97/2554 ลงวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2554 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่1) เลขที่ สนน.116/2556 ลงวันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ2556 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่2) ... เชื่อมโยง
สัญญาสัญญาโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองสวนอ้อยจากถนนสุขุมวิท93 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 สัญญาสัญญาโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองสวนอ้อยจากถนนสุขุมวิท93 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระบริเวณวัดเจ้าอาม วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระบริเวณวัดเจ้าอาม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระบริเวณวัดเจ้าอาม วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระบริเวณวัดเจ้าอาม ... เชื่อมโยง
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ 2 ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณร้านอาหารครัวระฆังถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณร้านอาหารครัวระฆังถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณราษฎร์บูรณะ3 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณราษฎร์บูรณะ3 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อย วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อย ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างแนวป้องกันนาท่วมริมคลองมกาสวัสดิ์ ช่วงซอยสวนผัก 4 ถึงสะพานจงถนอม วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันนาท่วมริมคลองมกาสวัสดิ์ ช่วงซอยสวนผัก 4 ถึงสะพานจงถนอม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่- คลองโคกคราม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่- คลองโคกคราม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด