ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนงานงดจ่ายไฟและต่อกลับในพื้นที่ กฟส.อ.บ้านหมี่ ประจำปี 2563 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการงานด้านมิเตอร์แรงต่ำประจำปี 2563 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เดือน สิงหาคม 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 
เดือน กรกฏาคม 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มิถุนายน 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน พฤษภาคม 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน เมษายน 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มีนาคม 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มกราคม 2561 ประกาศจ้างเหมาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (นายอุบล พัวพันยุทธการ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 
เดือน พฤศจิกายน 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เดือน ตุลาคม 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เดือน กันยายน 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
เดือน สิงหาคม 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือน กรกฏาคม 2560 ประกาศสอบราคาการจัางเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับงานปรับปรุง-รื้อถอนห้องน้ำและก่อสร้างห้องน้ำตามแบบมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมี่ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน พฤษภาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เดือน เมษายน 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน มีันาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มีนาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560(ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เดือน มกราคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านมิเตอร์แรงต่ำแบบรายปี2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2560 ประกาศสอบราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ กระบวนงานงดจ่ายไฟและต่อกลับ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ตุลาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฏาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มกราคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ธันวาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ กระบวนงานงดจ่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ตุลาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฏาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกระบวนงานงดจ่ายไฟและต่อกลับ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ฟีดเดอร์8, 9 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด